ประเด็นถามตอบจากโครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox

ประเด็นถามตอบจากโครการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนับสนุนสำหรับบุคลากรกลุ่มจังหวัด Sandbox

1.คำถาม ผ้าม่านกันแสงของ สบจ.เชียงใหม่ สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ครับ
ตอบ 1 =การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องขอไปที่กรม และจะพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็น

 

2.คำถาม เก้าอี้ของ สบจ. ชำรุดขอ งปม.ทุกปี แต่ไม่ได้รับจัดสรร สบจ.ชม. จะขอใช้เงิน งปม. ปี ปัจจุบันซื้อได้หรือไม่
ตอบ 2 = เหมือนข้อ1

 

3.คำถาม ผู้ให้เช่าของ ชม. ขอเงินค่าเช่า จาก 170,000 บ. เป็น 220,000 บ.เราต้องคำนวณค่าเช่าเป็นตารางเมตรด้วยหรือไม่
ตอบ 3 = ต้องคำนวณ เพราะการพิจารณาให้ขึ้นค่าเช่า จะใช้ราคาต่อตารางเมตร ตามกรมบัญชีกลาง เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย

 

4.คำถาม  การเช่าอาคาร ชม. ของบปรับปรุงอาคารได้หรือไม่ เช่น ทุบกำแพงขยายห้อง
ตอบ 4 = ขอได้ แต่กรมจะมีคณะกรรมการฯ พิจารณาว่า ทำไมไม่เช่าที่ใหม่ ที่เหมาะสมกว่า หรือ การขอเช่าแต่แรกสัญญาเป็นเช่นไร ต้องหาเหตุผล ความจำเป็นเหมาะสม

 

5.คำถาม สบจ.พะเยา จะย้ายเข้าอาคารบูรณาการ มิ.ย. 62 ไม่ได้มี งปม. ไว้ ต้องมีค่าย้าย ค่าติดตั้งสาย ห้องกว้างใหญ่
ตอบ 5 = สบจ.พะเยา ต้องทำเรื่องเสนอเข้ากรม มีแผนการย้าย ประกอบประมาณราคาค่าใช้จ่าย (ราคาตามเหมาะสม) และอาจมีค่าปรับปรุงอื่นๆ ได้ เช่น มีแผงกั้นเป็นสัดส่วน เป็นต้น ต้องขอค่าใช้จ่ายมาที่กรมก่อน กรมจะพิจารณาและจัดสรรให้ตามเงื่อนไขต่างๆ และแจ้งกลับให้ สบจ. ทราบ สบจ.จึงจะมีเงินใช้ได้

 

6.คำถาม เงินเหลือคืนจากโครงการ ทำหนังสือคืนแล้ว เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่ายอดเงินยังอยู่ กรมจะดึงคืนเมื่อไหร่ จะทราบอย่างไร
ตอบ 6 = เงินเหลือจากโครงการ ถ้าเป็นโครงการใหญ่ที่กรมจัดสรรไปหลายสำนักงาน เจ้าภาพโครงการใหญ่ จะรวมรู้เงินเหลือโครงการใหญ่(รอรวมๆ จากทุกแห่งทีเดียว) แล้วดึงคืนจากทุกที่ในเวลาเดียวกัน เงินเหลือก็จะหมดไปจาก สบจ. 3.2โครงการเดี่ยว มี สบจ. เดียว รู้เหลือจ่ายแล้ว จะดึงคืน ก็ประสาน สบจ. แจ้งว่าดึงคืนแล้ว ในระบบเงินเหลือก็จะหมดไป

 

7.คำถาม เงินงบฯใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร
ตอบ 7 = ในปีงบ62 นโยบายของประเทศ โดยสำนักงบประมาณ จัดสรรเงินประจำปีให้ ครั้งแรก6เดือน(ต.ค.61 -มี.ค62) ดังนั้น จะมีการให้เงินเพิ่มกับกรมครั้งที่2และกรมจะจัดสรรเพิ่มให้ สบจ. ประมาณ 1 เม.ย.62 อีกครั้งแน่นอน แต่หากก่อนการจัดสรรครั้งที่2 สบจ. หมดเงินจำเป็นจริงๆ ต้องแจ้งเข้ามากรม (แจ้งกองคลัง /นย. แล้วจะมีมีการพิจารณาเพิ่มตามจำเป็นเป็นรายกรณีไป)

 

8.คำถาม ค่าบริการเน็ทรายเดือนเพื่อบริการประชาชน เบิกได้ไหม ถ้าได้มีขั้นตอน อย่างไร
ตอบ 8 = การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในการให้บริการประชาชน จะกำหนดว่ารายการไหนบ้าง อย่างไร เช่น ค่าสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นค่าสาธารณูปโภค กรมจะต้องจัดสรรให้เป็นค่ามือถือ ผอ. ก็จะเบิกจ่ายค่านี้ได้ก่อน ดังนั้น ค่าไหนที่กรมจัดสรรให้จะเบิกจ่ายได้ ค่าไหนไม่มีการจัดสรร ก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายได

 

9.คำถาม หลักเกณฑ์การต่อประกันภัยรถราชการสำหรับส่วนภูมิภาคต้องทำอย่างไร
ตอบ 9 = คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและอนุมัติหลักการให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
รถราชการที่สามรถจัดทำประกันภัยและเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายจากการทำประกันภัยจะต้องเป็นรถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่ม ได้แก่
รถส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัด และรถอารักขา การเบิกค่าใช่จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถราชการ เช่น เบี้ยประกันภัย เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินงบประมาณ งบดำเนินการ  หากส่วนราชการมีเงินรายรับประเภทอื่นที่มิใช่เงินงบประมาณ เช่นเงินรายได้ หรือเงินบำรุงเป็นต้น สามารถนำมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยได้โดยดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว.349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 บัญญัตินิยามคำว่า“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คำว่า “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เนื่องจากการจัดทำประกันภัยรถราชการ
เป็นการจัดทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินของรัฐ โดยการจัดทำประกันภัยรถยนต์เป็นการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยรถราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการจัดทำสัญญาประกันภัยนั้น ถือเป็นสัญญาที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น ดังนั้น การจัดทำประกันภัยรถราชการ จึงมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แต่อย่างใด

 

10. คำถาม การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานสามารถแต่งตั้งได้กี่คน
ตอบ 10 = การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานระเบียบไม่ได้จำกัดจำนวนคน ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน โดยให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่หน่วยจะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code