โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256 [อ่านต่อ…]

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดประจำปี 2565 และประกาศนียบัตร Good Service IDEA
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดีได้รับรางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด ประจำปี 2565 และได้รับประกาศนียบัตร Good Service IDEA ของหน่วยงานในสังกัดกรมบั [อ่านต่อ…]

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล https://goo.gl/forms/SzSdVEq7xGys5OOU2