โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256 [อ่านต่อ…]

แจ้งผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตามที่คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทณ์ที่ 26 กันยายน 2 [อ่านต่อ…]

สวัสดิการบ้านอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน)
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการบ้านอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) แบบคำขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุง [อ่านต่อ…]

กิจกรรมการปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กิจกรรมการปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ [อ่านต่อ…]

กิจกรรม 3 มิติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

องค์กรมีการจัดกิจกรรม ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 2. การใช้ปิ่นโตและแก้วน้ำของตนเอง 3. รณรงค์ส่งเสริมการสวมชุดผ้าไทย

การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ความดีที่อยากทำ”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ความดีที่อยากทำ” ในหัวข้อตามนี้ 1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุสำนักง [อ่านต่อ…]

การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม”ปัญหาที่อยากแก้”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดี ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปฏิบัติตามเพื่อจัดทำ”ปัญหาที่อยากแก้” ในหัวข้อตามนี้  1.การใช้ทรัพยากร/วัสดุ [อ่านต่อ…]

ประกาศเจตนารมณ์วันที่ 18-2-65 เพื่อให้คนในกองทราบและปฎิบัติตาม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

มีการแจ้งประกาศเจตนารมณ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการบริหารทรัพยากร วัฒธรรม ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในกองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบในวันที่ [อ่านต่อ…]