โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ด้วยอธิบดีกรมบังคับคดีได้อนุมัติโครงการวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้ [อ่านต่อ…]

ระเบียบสวัสดิการฯ
วันที่ 14 เมษายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ระเบียบสวัสดิการฯ คำสังคณะกรรมการสวัสดิการฯ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (จ้างเหมา) แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินกอง [อ่านต่อ…]

กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้อผ้า CSR มูลนิธิวัดสวนแก้ว
วันที่ 19 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิสวนแก้ว วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาววิณินทร [อ่านต่อ…]

กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้ผ้า CSR มูลนิธิหลวงตาน้อย
วันที่ 19 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิหลวงตาน้อย วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวนภัสว [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 18 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันนี้ (18 กันยายน 2562) อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายให้นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกอง [อ่านต่อ…]