หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมบังคับคดี 2. กา [อ่านต่อ…]

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และ ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
วันที่ 27 กันยายน 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564 ณห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และ ทางไกลผ่านสื่ [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2564” รุ่นที่ 2
วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัค [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 3)
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)
วันที่ 16 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)
วันที่ 11 มีนาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม sd avenue ปิ่นเกล้า ห้องประชุม ปิ่นเกล้า ชั้น 3 วันท [อ่านต่อ…]

กรมบังคับคดี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดี จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวินัย คุณธรรม จริยธรรม” และหัวข้อ “หลักสูตรจิตอาสา 904” ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุค [อ่านต่อ…]