โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 20 มกราคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256 [อ่านต่อ…]

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดประจำปี 2565 และประกาศนียบัตร Good Service IDEA
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดีได้รับรางวัลสำนักงานบังคับคดีใสสะอาด ประจำปี 2565 และได้รับประกาศนียบัตร Good Service IDEA ของหน่วยงานในสังกัดกรมบั [อ่านต่อ…]

สวัสดิการบ้านอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน)
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการบ้านอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน) แบบคำขอเข้าพักอาศัยอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุง [อ่านต่อ…]

สวัสดิการสงเคราะห์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

สวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการกรมบังคับคดี

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมบังคับคดี nike air max günstig IWC Replica Panera [อ่านต่อ…]

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงิน [อ่านต่อ…]

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 0

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แจ้งผลการประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตามที่คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินสำนักงานบังคับคดีใสสะอาดและคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทณ์ที่ 26 กันยายน 2 [อ่านต่อ…]

กิจกรรมการปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กิจกรรมการปฏิญาณตนเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บังคับคดีที่ดีและใสสะอาด วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ [อ่านต่อ…]

กิจกรรม 3 มิติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

องค์กรมีการจัดกิจกรรม ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 2. การใช้ปิ่นโตและแก้วน้ำของตนเอง 3. รณรงค์ส่งเสริมการสวมชุดผ้าไทย