การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 4

การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2. คุณสมบัติทั่วไปขอ [อ่านต่อ…]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2563”
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของกรมบังคับคดี ประจำปี 2563” วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. [อ่านต่อ…]

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอบ 9 อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ตรวงสุขภาพโดยโรงพยาบาลบางประกอบ 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ด้วยอธิบดีกรมบังคับคดีได้อนุมัติโครงการวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้ [อ่านต่อ…]

ระเบียบสวัสดิการฯ
วันที่ 14 เมษายน 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

ระเบียบสวัสดิการฯ คำสังคณะกรรมการสวัสดิการฯ แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ (จ้างเหมา) แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงินกอง [อ่านต่อ…]

กิจกรรมโครงการบริจาคเสื้อผ้า CSR มูลนิธิวัดสวนแก้ว
วันที่ 19 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่มูลนิธิสวนแก้ว วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาววิณินทร [อ่านต่อ…]