ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานวันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. สบจ.ชุมพรร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในโครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี” ภายใต้โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ของกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเสริมสร้างการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การป้องกันการกระทำความผิดและการติดยาเสพติด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเคารพในความถูกต้อง เป็นธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน และการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแนะแนวการศึกษาสู่การประกอบวิชาชีพโดยผ่านกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นเกมส์และแข่งขันตอบปัญหา เป็นต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๙๐ คน ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร