เปลี่ยนการแสดงผล 
วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***นายธีรยุทธ ยอดเพ็ชรไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์นางมยุรี มุทุสิทธิ์
นิติกรชำนาญการนางสาวนิศาชล ลัญฉเวโรจน์
นิติกรปฏิบัติการนายพิริยะ จิตต์พิริยะการ
นิติกรนายสมบัติ ศรีนาคา
นิติกรนายเฉลิมเกียรติ ศาลางาม
นิติกรนางสาวบังอร คำสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวธนพร มโนลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนางสาวรุจิรา กาสอน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวศิริรัตน์ แสนศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวเอมอร แป๊ะโคกสูง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวมยุรี เชื้อดีสืบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางฐิติพร สุนทรศารทูล
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาววรรณ์ลี ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวกิตติมา สติภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายเดชา กุลรัมย์
พนักงานทั่วไปนายเสรี ทองภูธรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายแก้ว ก้านเหลือง
พนักงานเดินหมายนายวัฒนาม ประตังทะสา
พนักงานเดินหมาย