โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดีประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี  ภายใต้โครงการ  “โรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม”  เพื่อเป็นการให้ความรู้และป้องกันปัญหาใน 4 ด้าน คือ  1. การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  2. การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  3. การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด  4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย  โรงเรียนภัทรบพิตร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนทั้งสิ้น 50  คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code