โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี

เมื่อวันที่  24 – 26  พฤษภาคม  2562  กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ณ  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ  ในฐานะเป็นคนกลางที่ต้องผสานความเข้าใจระหว่างกรมบังคับคดีกับประชาชนในชุมชน  และเพื่อให้เครือข่ายและวิทยากรตัวคูณได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน  มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดี  โดยมีเครือข่ายฯและวิทยากรตัวคูณจากภาคอีสานเข้าร่วมจำนวน  100  คน  ซึ่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีสมาชิกเครือข่ายฯ และวิทยากรตัวคูณจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยจำนวน  12  คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code