วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***

ติดต่อ

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 2 และชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล : business@led.mail.go.th

ติดต่อ

ภายใน

สายตรง

มือถือ

โทรสาร

e-mail

ผู้อำนวยการกอง
นางภัทรภร เวชรังษี
0-2142-520008-1901-6854
0-2143-7604

0-2143-7605
pattaraporn.v@led.mail.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้อง---
หัวหน้ากลุ่ม 1
นางทัศน์พร จินันทุยา
0-2142-520106-5521-1930
0-2143-7604-
นิติกร0-2142-5206---
นิติกร0-2142-5225---
หัวหน้ากลุ่ม 2
นางสาวอาทรีย์ อิทธิชัย
0-2142-5202-0-2143-7604-
นิติกร0-2142-5207---
นิติกร0-2142-5221---
หัวหน้ากลุ่ม 3
นางสาวกิจจา ท้าวสกุล
0-2142-520308-0061-7536
0-2143-7605-
นิติกร0-2142-5208---
นิติกร0-2142-5222---
หัวหน้าส่วนจัดกิจการทรัพย์สิน
และกำกับดูแลการฟื้นฟู
---
นางสาวเบญจวรรณ สุภาเส0-2142-5204-0-2143-7605-
เจ้าหน้าที่0-2142-5209---
เจ้าหน้าที่0-2142-5218---
เจ้าหน้าที่0-2142-5219---
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
---
นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์0-2142-5205-0-2143-7605-
เจ้าหน้าที่0-2142-5210---
เจ้าหน้าที่0-2142-5213---
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์0-2142-5217---
นิติกรรับคำขอรับชำระหนี้---
กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ชั้น 2)---
นิติกร0-2142-3702-0-2143-7833-
นิติกร0-2142-3704---
เจ้าหน้าที่0-2142-3701---
เจ้าหน้าที่0-2142-3703---

  Banner หน่วยงานภาครัฐ