วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***

ติดต่อ

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุลภายในสายตรงมือถือโทรสารe-mail
ผู้อำนวยการกอง
นางภัทรภร เวชรังษี
19100-2887-509208-1901-68540-2887-5106pattaraporn.v@led.mail.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้อง19250-2887-5105---
หัวหน้ากลุ่ม 1
นางทัศน์พร จินันทุยา
19120-2887-509406-5521-1930--
นิติกร19220-2887-5095---
หัวหน้ากลุ่ม 2
นางสาวเพ็ญสิริ แก้วสาร
19130-2887-5096--
นิติกร19230-2887-5097---
หัวหน้ากลุ่ม 3
นายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ
19110-2887-509308-1902-4251--
นิติกร19240-2887-5115---
หัวหน้าส่วนจัดกิจการทรัพย์สิน
และกำกับดูแลการฟื้นฟู
19150-2887-5100--
นางสาวเบญจวรรณ สุภาเส19160-2887-5103-0-2887-5107-
เจ้าหน้าที่19200-2887-5102---
19160-2887-5100
19170-2887-5102
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19250-2887-5105-0-2887-5106-
นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์19180-2887-5104-0-2887-5107-
เจ้าหน้าที่1921----
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์1919----
นิติกรรับคำขอรับชำระหนี้1919----

  Banner หน่วยงานภาครัฐ