วิสัยทัศน์ : บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ***เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงาน***

กฎกระทรวง

– คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ “หากให้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามมาตรา 264 และมาตรา 268 แห่งประมวลกฎหมายอาญา”

 

  Banner หน่วยงานภาครัฐ